Image
Loading

Regulamin świadczenia usług Sławin Clinic

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Wasze i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług kosmetycznych przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług.

§1

Postanowienia Ogólne

Klinika Kosmetyczna Sławin Clinic s.c. powiązany ze stroną internetową slawinclinic.pl, właścicielem firmy jest Magdalena Dywańska i Joanna Kwass, NIP 7123421398; REGON 389359840 e-mail recepcja@slawin-clinic.pl

Klienci Sławin Clinic są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz  do przestrzegania jego postanowień.

Skorzystanie z oferty Sławin Clinic oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

Klinika Sławin Clinic świadczy usługi przy ul. Sławinkowskiej 47 lok 3/2 w Lublinie w godzinach poniedziałek- piątek 9:00- 20:00 oraz w soboty 10:00-18:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy Klinika jest nieczynna. Zmiany w godzinach otwarcia kliniki mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas:  absencji pracownika lub losowych ( typu: brak prądu, wody, gazu).

§2

Higiena i Bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem pracy pracownik sprawdza stan swojego stanowiska pracy, w razie potrzeby uzupełnia zapas materiałów jednorazowych, ochronnych, narzędzi wysterylizowanych i jednorazowego użytku.

Przed każdym kolejnym przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik myje ręce mydłem, następnie środkiem dezynfekcyjnym zgodnie z procedurą i techniką dezynfekcji rąk i płucze pod bieżącą ciepłą wodą. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość, jak i po zakończeniu zabiegu.

Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku, a następnie poddawane są sterylizacji. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.

W klinice Sławin Clinic mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.

Pracownicy salonu kosmetycznego utrzymują dłonie i paznokcie w takim stanie, aby nie były one przyczyną zadrapań i skaleczeń.

Pracownicy z sączącymi się zmianami oraz skaleczeniami na rękach niedającymi się właściwie zabezpieczyć są wyłączeni od świadczenia usług kosmetycznych do czasu wyleczenia.

Pracownicy są zobowiązani do systematycznych badań zdrowotnych w celu eliminacji wszelkich schorzeń, których obecność mogłaby narazić na utratę zdrowia klientów salonu.

Pracownicy salonu są zobowiązanie do przestrzegania przepisów BHP i p.poż.

W przypadku zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Zabieg przerwany jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.

W salonie mają zastosowanie tylko preparaty do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowane przez Narodowy Instytut Zdrowia – Państwowy Zakład Higieny i dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.

Każdorazowo po przeprowadzonym zabiegu pracownik kliniki porządkuje stanowisko pracy.

§ 3

Świadczenie usług Kosmetycznych

Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia klienta, przebyte choroby czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych.

Każda klientka czy klient, którzy mają mieć wykonany zabieg kosmetyczny muszą zostać zaznajomieni z przeciwwskazaniami i ewentualnie wskazaniami do danego zabiegu. Dopiero gdy pisemnie potwierdzą brak przeciwwskazań do wykonania wybranego zabiegu, zabieg ten może zostać wykonany.

Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, wkładkach domacicznych).

Każdorazowo gdy zabiegi nie są wykonywane w serii w odstępie 7-14 dniowym, czyli przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 30 dni klient potwierdza, że nadal nie ma przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu.

Jeżeli wykonywany jest nowy zabieg u klientki czy klienta, który miał wcześniej wykonywane inne zabiegi również niezbędne jest zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz pisemne potwierdzenie przez klientkę czy klienta braku przeciwwskazań do wykonania zabiegu.

Każda klientka czy klient przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć całą biżuterię. Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez klienta na jego odpowiedzialność.

Klienci zobowiązani są (powinni) poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

Niezastosowanie się klientki czy klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Kliniki Sławin Clinic za przeprowadzony zabieg.

W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.

Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość, czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Klinika nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się do zaleceń po zabiegowych oraz pielęgnacji domowej.

Osoby niepełnoletnie w wieku 13 -18 lat mogą korzystać z oferty Kliniki wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.

W trakcie wykonywania zabiegu kosmetycznego klientka czy klient ma zapewnioną wyłączność uwagi kosmetyczki wykonującej zabieg.

Podczas wykonywania zabiegu kosmetycznego zakazane jest wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych przez wykonującą zabieg kosmetyczkę. Jest to spowodowane koniecznością przerwania zabiegu i odejścia od klientki czy klienta. W tej sytuacji w możliwie jak najkrótszym czasie należy wykonać połączenie telefoniczne do dzwoniącej osoby.

§ 4

Odpowiedzialność

Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia kliniki Klienci odpowiadają bez ograniczeń.

Klinika nie ponosi odpowiedzialność za okrycia wierzchnie. Klinika nie ponosi j odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Klinice poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.

Klinika ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Pracowników.

Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Kliniki.

Klinika nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

Sławin Clinic nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w salonie.

Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.

Klientka czy klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia salonu kosmetycznego.

Klinika nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione poza wyznaczonym miejscem do przechowania bez nadzoru.

§ 5

Rezerwacja

Klientka lub Klient otrzymuje powiadomienie SMS o planowanym terminie wizyty. W przypadku braku potwierdzenia zarezerwowanego terminu (SMS lub telefonicznie) w dzień poprzedzający wizytę, rezerwacja zostaje anulowana.

Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika gabinetu lub otrzymany sms na numer 731 331 130.

Nieskuteczne próby nie będą uznane.

Klient, który dwukrotnie nie odwoła rezerwacji w terminie musi się liczyć z odmową kolejnych rezerwacji terminów zabiegów.

Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie. Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. Salon zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 10 minut.

Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.

W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Kliniki, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.

Klinika zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym Klienci zostaną wcześniej poinformowani. Istnieje możliwość odwołania wizyty bez gwarancji zmiany zarezerwowanego terminu na inny dzień z powodu sytuacji losowej (np. awarii elektrycznej, nagłej absencji pracownika z powodu choroby).

Jeżeli zmiana terminu dotyczy zabiegu w ramach pakietu, wtedy uznaje się przedłużenie ważności pakietu o ilość dni pomiędzy odwołanym zabiegiem a wyznaczonym nowym terminem zabiegu.

§6

Regulamin sprzedaży Bonu/Vouchera podarunkowy

Bony/Vouchery podarunkowe sprzedawane są w formie eleganckiego zaproszenia zapakowanego w kopertę.

Bony/Vouchery podarunkowe dostępne są w ciągłej sprzedaży na dowolnie wybrany zabieg lub określoną kwotę.

Bon/Voucher można nabyć w Klinice Sławin Clinic , ul. Sławinkowska 47 lok 3/2, 20-810 Lublin

 1. Regulamin korzystania z Bonów/Voucher-ów Podarunkowych
  ·
  Bon/Voucher Podarunkowe upoważnia do skorzystania z usług w Sławin Clinic zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego bonu.
 2. · Bony/Vouchery są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich zakupu (lub w wyjątkowych sytuacjach zgodnie z datą ważności wpisaną na bonie) – w tym okresie należy wykorzystać wykupione zabiegi. Po upływie terminu ważności Bonów, ich w całości lub w części niewykorzystana wartość zostaje utracona.
 3. · Bon można wykorzystać podczas jednej wizyty lub kilku wizyt wykupionych w formie pakietu
 4. · Osoba obdarowana zobowiązana jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty osobiście lub pod nr tel.: 731 331 130. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie recepcji, że formą płatności za umawiany zabieg będzie bon/voucher podarunkowych.
 5. · Odwołanie zabiegu może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne lub SMS. Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika kliniki lub otrzymany sms na numer 731 331 130.
 6. · Bon/Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z bonów/voucherów, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.
 7. · Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do bonu/vouchera jeżeli wartość usług, z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż jego wartość.
 8. · Płatności bonem/voucherem nie można łączyć z promocjami i rabatami.
 9. · Bony/Vouchery imienne mogą być przeniesione na inną osobę.
 10. · W przypadku utraty lub zniszczenia bonu/vouchera podarunkowego, klinika nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
 11. · Integralną częścią bonów/voucherów podarunkowych jest niniejszy Regulamin. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.

§7

Regulamin sprzedaży pakietów zabiegowych

Pakiety zabiegowe dostępne są w ciągłej sprzedaży na dowolnie wybrany zabieg.
Pakiety zabiegowe można nabyć w Sławin Clinic , ul. Sławinkowska 47 lok 3/2, 20-810 Lublin.
Pakiety zabiegowe sprzedawane są z rabatem -10% , -15%, -20%, -30%, -40%.

Regulamin z korzystania pakietów zabiegowych

· Pakiet zabiegowy upoważnia do skorzystania z usług w Slawin Clinic zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego karnetu.

· Pakiety są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich zakupu (lub w wyjątkowych sytuacjach zgodnie z datą ważności wpisaną na pakiecie lub ustaloną indywidualnie z pracownikiem) – w tym okresie należy wykorzystać wykupione zabiegi. Ważność pakietu zakupionego w gabinecie jest liczona od momentu jego wykupienia. Po upływie terminu ważności Pakietu, jego w całości lub w części niewykorzystana wartość zostaje utracona.

· Dopuszcza się możliwość przedłużenia pakietu w cenie 50 zł/ osoba na okres 3 miesięcy.
· Odwołanie zabiegu może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne lub SMS Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika gabinetu, lub otrzymany sms na numer 731 331 130.

· Klientka czy klient, którzy dwukrotnie nie odwołają rezerwacji w terminie, nie będą mieć możliwości kolejnych rezerwacji zabiegów. W takim przypadku będzie można umówić się na zabieg jedynie dzień przed planowanym zabiegiem, pod warunkiem wolnych terminów w gabinecie. W przypadku dwukrotnego braku odwołania wcześniej zarezerwowanych zabiegów gabinet zastrzega sobie prawo do anulowania kolejnych wcześniej dokonanych rezerwacji zabiegów- po wcześniejszym powiadomieniu drogą telefoniczną lun sms klienta. W takim przypadku konieczne jest telefoniczne potwierdzenie wcześniej dokonanej rezerwacji w dniu poprzedzającym umówiony zabieg. Dopuszczone jest wysłanie sms z zapytaniem, wtedy gabinet potwierdza rezerwację sms zwrotnym lub telefonicznie.

· Pakiet nie podlega zwrotowi.

· Pakietu nie można łączyć z innymi promocjami i rabatami w klinice.

· Opłatę za zabiegi z pakietu należy uiścić najpóźniej przy pierwszej wizycie.

§ 8

Reklamacje

Klienci powinni zgłaszać reklamacje niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż w terminie 7 dni od daty wykonania zabiegu.

Wszelkie reklamacje należy składać na recepcji Kliniki osobiście w farmie pisemnej. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym lub e-mailem. Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub innego dowodu zapłaty za usługi (potwierdzenie przelewu, wydruk za płatność kartą, potwierdzenie przez pracownika gabinetu sprzedaży usługi czy towaru). Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.

Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w okresie do 14 dni od daty wpływu reklamacji do Kliniki.

Każdy Klient ma prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.

Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

§ 9

Płatność

Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne. Cennik Zabiegów jest dostępny w Klinice oraz na stronie pod adresem www.slawin-clinic.pl

Za usługi świadczone w salonie Slawin Clinic płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą.

Sławin Clinic zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w klinice. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.

Ceny zawarte w naszym cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponieważ serie i pakiety zabiegowe są układane indywidualnie dla każdego Klienta.

Nasze promocje i rabaty nie łączą się.

W Klinice dostępne są także Bony, vouchery, karty podarunkowe płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby Zabiegów w określonym czasie.

§ 10

Pozostałe postanowienia

Na terenie całej kliniki Sławin Clinic obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju używek odurzających.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie zwierząt na teren Kliniki.

W klinice Sławin Clinic podczas wykonywanych zabiegów uprasza się klientów o zachowanie ciszy.

Każdy Klient ma prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.

Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klientów i Klinikę.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zakupione usługi i towary nie podlegają zwrotowi.

Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Slawin Clinic są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.

Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.11.2021 r.